Нормативни документи - Документи4. Форми на обучение

  • Дневна

 

X

Вижте още:

- План за противодействие на училищния тормоз
- Годишна училищна програма за целодневна организация на
- План за квалификационна дейност за учебна 2018-2019 г.
- План за дейностите и мероприятията по безопасност на дв
- Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение
- Организация на учебния ден за учебна 2018-2019 г.
- Годишен план на училището за учебна 2018-2019 г.
- Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2018-2019 г
- Правилник за дейността на училището за учебна 2018-2019
- Учебни програми за учебна 2018-2019 г.
- Училищни учебни планове а учебна 2018-2019 г.
- Удостоверение
- Седмично разписание за втори учебен срок за учебна 201
- Годишен план на училището - 2019-2020
- График ИУЧ- ФУЧ 2019-2020 г.
- Маломерни паралелки - 2019-2020 г.
- Организация на учебния ден - 2019-2020 г.
- Училищни учебни планове - 2019 -2020 г.
- Правила и мерки за работа в условията на COVID-19
-
- Училищни учебни планове 2020-2021
- Годишен план на училището 2020-2021
- Организация на учебния ден 2020-2021
- Седмично разписание на часовете за първи учебен срок 2020-2021
- Разписание на учебни часове по класове
- График ФУЧ и Модул ФВС - 2020-2021
- Правилник за дейността на училището 2020-2021
- График спортни дейности 2020-2021
- Етичен кодекс 2020-2021
- Стратегия на ОУ- Венелин 2016-2020
- Заповед за "Занимания по интереси" 2020-2021
- Решение на ОбС 2020-2021
- Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021
- Програма за предоставяне на равни възможности 2020-2021
- Мерки за повишаване на качеството на обучението 2020-2021
- Форма на обучение 2020-2021
- План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти - 2020-2021
- Отчет на квалификационни дейности на педагогическите специалисти 2020-2021
- Алгоритъм за работа в електронна среда при ОУ - с. Венелин, 2020-2021
- График приемно време 2020-2021
- декларация от родител за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
- Процедура за обучение в дневна форма в елктронна среда от разстояние
- Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
- Декларация от родител за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
- Съобщение за работа по проект "Подкрепа за успех"
- Заповед за утвърждаване на график ОРЕС
- Заповед длъжностно лице за защита на личните данни, ОУ-Венелин, 2020
- План прием за учебна 2021-2022
- Отчет към 31.12.2020
- Седмично разписание за втори учебен срок 2020-2021 г.
- Политика за защита на личните данни ОУ-Венелин, 2020
- Седмично разписание за втори учебен срок 2020-2021 г.
- График за контролни и класни работи за втори учебен срок 2020-2021 г.
- План прием за учебна 2021-2022
- Заповед - график за обучение в електронна среда
- План БДП 2021 г. ОУ - Венелин
-
- Разписание на часовете за учебна 2021-2022
- Правилник за дейността на училището за учебна 2021-2022
- Организация на учебния ден за учебна 2021-2022
- График за спортни дейности за учебна 2021-2022
- График за приемно време на директор и учители за учебна 2021-2022
- График за консултиране на родители за учебна 2021-2022
- График за консултации на учители по предмети за учебна 2021-2022
- Годишен план на училището за учебна 2021-2022
- Учебен план за 7 клас за учебна 2021-2022
- Седмично разписание на часовете първи срок за учебна 2021-2022
- Дежурство на учителите през учебната 2021-2022
- График за дезинфекция на училището през учебна 2021-2022
- График за контролни и класни работи за учебна 2021-2022
- График модул ФВС и ФУЧ за учебна 2021-2022
- План за квалификационната дейност на училището за учебна 2021-2022
- График ГЗ за учебна 2021-2022
- График БДП за учебна 2021-2022
- Отчет ОС 2020-2021
- Годишна училищна програма ЦОУД 2022-2023 г.
- Годишен план на училището за учебна 2022-2023
- Организация на учебния ден за учебна 2022-2023
- Правилник за дейността на училището за учебна 2022-2023
- Правилник БУВОТ 2022 г.
- План за квалификационната дейност на училището за учебна 2022-2023
- Етичен кодекс на училището - 2022 г.
- График БДП 2022-2023 г.
- План БДП 2022-2023 г.
- График ГЗ 2022-2023 г.
- Мерки за повешаване на качеството
- Програма първи срок 1-4 клас 2022-2023 г.
- График приемно време на директор и учители 2022-2023 г.
- Консултации по предмети за учебна 2022-2023 г.
- График за консултиране на родители за учебна 2022-2023
- График ФУЧ-ФВС за учебна 2022-2023 г.
- График за дежурство на учители по време на междучасие 2022-2023 г.
- Училищна учебна програма за обучението по математика 2022-2023 г.
- Училищен учебен план за 5 клас 2022-2023 г.
- Програма за предоставяне на равни възможности 2022-2023
- Форми на обучение 2022-2023
- Учебна програма за първи срок 1-4 клас
- Учебна програма за първи срок 5-7 клас
- Седмично разписание начален етап I - IV клас
- Седмично разписание прогимназиален етап V - VII клас
- График контролни класни работи 2 срок 2022-2023
- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий ” за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design