Нормативни документи - Документи4. Форми на обучение

  • Дневна

 

X

Вижте още:

- План за противодействие на училищния тормоз
- Годишна училищна програма за целодневна организация на
- План за квалификационна дейност за учебна 2018-2019 г.
- План за дейностите и мероприятията по безопасност на дв
- Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение
- Организация на учебния ден за учебна 2018-2019 г.
- Годишен план на училището за учебна 2018-2019 г.
- Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2018-2019 г
- Правилник за дейността на училището за учебна 2018-2019
- Учебни програми за учебна 2018-2019 г.
- Училищни учебни планове а учебна 2018-2019 г.
- Удостоверение
- Седмично разписание за втори учебен срок за учебна 201
- Стратегия за развитие на училището за период 09.2016 г.
- програма за предоставяне на равни възможности и за прио
- Програма за превенция на ранното напускане на училище
- Мерки за повишаване на качеството на образование в осно
- Етичен кодекс на ученика
- Етичен кодекс на училищната общност

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design