За нас - ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


Децатав ДГ „Здравец” са разпределени по възрастов принцип:

  • разновъзрастова група (3 и 4-годишни);
  • разновъзрастова подготвителна  група  (5 и 6-годишни).

Броя на децата по възраст и групи за учебната 2016/2017 година е, както следва:

 

Група

Брой места в групата

2010

2011

2012

2013

2014

Момичета

Момчета

Всичко деца в групата

1

Разнов. група

(3 и 4 г.)

27

-

-

15

11

-

16

10

26

2

Разнов. група

(5 и 6 г.)

27

14

13

-

-

-

10

17

27

 

Ежегодният прием се осъществява предимно на принципа за 100% обхват на 5 и 6-годишните. От 2016 г. децата от ПГ 6-год. остават в ДГ „Здравец”, с. Венелин, по желание на родителите. До тази година са обхващани от ПГ от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Венелин.

Деца със СОП в ДГ „Здравец”, с. Венелин няма .

Средствата по единен държавен стандарт са недостатъчни за пълноценно интегриране на децата, поради необходимост от допълнителен помощен персонал за работа с децата. Всички деца са в ДГ „Здравец”, с. Венелин са деца, чиито майчин език не е българския и те се нуждаят от допълнителна работа по български език.

 

В детскотозаведениеработят: 1 директор, 3 учителя, 1 помощник възпитател; 1 готвач,                  1 чистач/хигиенист и 0,25 касиер – общо 7,25 щатни служители.

Педагогически длъжности

І

ПКС

ІІ

ПКС

ІІІ

ПКС

ІV

ПКС

V

ПКС

Директор

0

0

0

0

1

Учители

0

0

0

0

3

 

Средната възраст на педагогическите специалисти е 34 години, а на непедагогическия персонал – 52 години.

Персонал

25 – 35 г.

36 – 45 г.

46 – 55 г.

Над 55 г.

Педагогически

2

1

0

1

Непедагогически

1

0

3

0

 

Стремежът на екипа е ДГ „Здравец”, с. Венелин да се утвърждава като модерно, достъпно, качествено, иновативно и европейско детско заведение, в което професионалисти възпитават и обучават децата на населеното место. Важен фактор за това е добрият микроклимат и екипната работа.

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design