За нас - Приоритети


  • Равен достъп и качествено възпитание и обучение. Факт е равния достъп на всички деца, желаещи да посещават ДГ, независимо от етнокултурни и религиозни различия. Детското заведение се посещава предимно от деца от турскоговорящ етнос.
  • Качествена подготовка на децата за училище – две години преди постъпване в първи клас и адаптация към училищния начин на живот.
  • Обучение по БДП – приоритет, при който водеща е ролята на практическите умения, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки.
  • Защита от БАКП – работа с децата и служителите в ДГ.
  • Осъществяване на съвместни проекти с ДИКПО – Варна.
  • Съхраняване на добрите традиции и достойнства на детското заведение и развиването  му  като гъвкава  и  адаптивна  система.  ДГ „Здравец”, с. Венелин, има свое знаме,  химн и девиз: „Чудесата – това са децата”, както и  дългогодишни традиции в осъществяване на  календарните празници, срещи-седенки с близките на децата.

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design