Проекти - Проект „ ТВОЯТ ЧАС “ BG05M2OP001-2.004-0004Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вижте още:

- ЗАПОВЕД - Р-ЛИ твоят час Венелин 2017
- Анкетна карта

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design